Algemene Voorwaarden

Meubelstoffeerderij Jan Bakker te Putten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer: 63943859

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten schriftelijk aangegaan door “Meubelstoffeerderij Jan Bakker”, gevestigd te Putten, hierna te noemen Meubelstoffeerderij Jan Bakker.

1.2. Bijzondere, van de voorwaarden van Meubelstoffeerderij Jan Bakker afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Mondelinge aanbiedingen door ons zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

2.3. Gegevens in drukwerken verstrekt door Meubelstoffeerderij Jan Bakker zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden ons niet.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Meubelstoffeerderij Jan Bakker door zijn bevestiging.

3.2. Elke met ons aangegane overeenkomst, bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Meubelstoffeerderij Jan Bakker zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ons zich zal wenden tot een incassobureau.

3.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in catalogi: afbeeldingen e.d. door Meubelstoffeerderij Jan Bakker bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3.4. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

Artikel 4: Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

4.1. Meubelstoffeerderij Jan Bakker aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeenkomen.

4.2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Meubelstoffeerderij Jan Bakker onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpersonen en/of derden.

4.3. Algemene voorwaarden worden slechts door Meubelstoffeerderij Jan Bakker aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 5: Levering – c.q. opleveringstermijnen

5.1. De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Meubelstoffeerderij Jan Bakker schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Meubelstoffeerderij Jan Bakker zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

5.2. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op) leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6: Gedeeltelijke levering – c.q. oplevering

Elke gedeeltelijke (op)levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen of werkzaamheden van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 7: Prijzen

7.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

7.2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al gescheiden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8: Aanbetaling

Meubelstoffeerderij Jan Bakker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Meubelstoffeerderij Jan Bakker de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9: Annuleren

9.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen c.q. het uitgevoerde werk weigert af te nemen, is hij verplicht de door Meubelstoffeerderij Jan Bakker reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkte of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Meubelstoffeerderij Jan Bakker gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Meubelstoffeerderij Jan Bakker als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Meubelstoffeerderij Jan Bakker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

9.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Meubelstoffeerderij Jan Bakker zich alle rechten voor volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Meubelstoffeerderij Jan Bakker aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buiten gewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of (op)geleverd;
g. Verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak;

11.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Meubelstoffeerderij Jan Bakker of van hen, die door Meubelstoffeerderij Jan Bakker te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

11.3. Meubelstoffeerderij Jan Bakker zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12: Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13: Materialen

13.1. Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

13.2. De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hemzelf te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Meubelstoffeerderij Jan Bakker tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

13.3. Ondergeschikte veranderingen ( bijvoorbeeld kleine model veranderingen)van of aan de door Meubelstoffeerderij Jan Bakker doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14: Leverantie

Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de (op)levering van de goederen of de (op)levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen.
a. Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de (op)leveringen moeten geschieden zodanig is, dat de beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
b. Dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waarde aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
c. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Meubelstoffeerderij Jan Bakker komt vast te staan;
d. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht,verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.
De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15: Reclame

15.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Meubelstoffeerderij Jan Bakker terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Meubelstoffeerderij Jan Bakker wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijk verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.3 Indien de reclame naar het oordeel van Meubelstoffeerderij Jan Bakker juist is, zal Meubelstoffeerderij Jan Bakker hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, het zij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16: Meer en minder werk

16.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16.2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Meubelstoffeerderij Jan Bakker op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16.3. Door Meubelstoffeerderij Jan Bakker te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Meubelstoffeerderij Jan Bakker om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Meubelstoffeerderij Jan Bakker gewenste tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 18: Wijziging van de opdracht

18.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

18.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Meubelstoffeerderij Jan Bakker ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

18.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Meubelstoffeerderij Jan Bakker buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 19: Overmacht

19.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Meubelstoffeerderij Jan Bakker of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Meubelstoffeerderij Jan Bakker, ex en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Meubelstoffeerderij Jan Bakker, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijk omstandigheden meebrengen, leveren voor Meubelstoffeerderij Jan Bakker overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

20.1. Zolang Meubelstoffeerderij Jan Bakker geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Meubelstoffeerderij Jan Bakker.

20.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

20.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21: Wanprestatie en ontbinding

21.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Meubelstoffeerderij Jan Bakker ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontboden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21.2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Meubelstoffeerderij Jan Bakker heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21.3. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Meubelstoffeerderij Jan Bakker reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Meubelstoffeerderij Jan Bakker op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22: Betaling

22.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijnen door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22.3. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22.4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

22.5. Uit het enkele feit dat Meubelstoffeerderij Jan Bakker zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Op alle door Meubelstoffeerderij Jan Bakker gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Meubelstoffeerderij Jan Bakker, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Algemene Voorwaarden

Meubelstoffeerderij Jan Bakker te Putten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer: 63943859

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten schriftelijk aangegaan door “Meubelstoffeerderij Jan Bakker”, gevestigd te Putten, hierna te noemen Meubelstoffeerderij Jan Bakker.

1.2. Bijzondere, van de voorwaarden van Meubelstoffeerderij Jan Bakker afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Mondelinge aanbiedingen door ons zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

2.3. Gegevens in drukwerken verstrekt door Meubelstoffeerderij Jan Bakker zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden ons niet.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Meubelstoffeerderij Jan Bakker door zijn bevestiging.

3.2. Elke met ons aangegane overeenkomst, bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Meubelstoffeerderij Jan Bakker zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ons zich zal wenden tot een incassobureau.

3.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in catalogi: afbeeldingen e.d. door Meubelstoffeerderij Jan Bakker bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3.4. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

Artikel 4: Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

4.1. Meubelstoffeerderij Jan Bakker aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeenkomen.

4.2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Meubelstoffeerderij Jan Bakker onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpersonen en/of derden.

4.3. Algemene voorwaarden worden slechts door Meubelstoffeerderij Jan Bakker aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 5: Levering – c.q. opleveringstermijnen

5.1. De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Meubelstoffeerderij Jan Bakker schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Meubelstoffeerderij Jan Bakker zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

5.2. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op) leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6: Gedeeltelijke levering – c.q. oplevering

Elke gedeeltelijke (op)levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen of werkzaamheden van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 7: Prijzen

7.1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

7.2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al gescheiden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8: Aanbetaling

Meubelstoffeerderij Jan Bakker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Meubelstoffeerderij Jan Bakker de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9: Annuleren

9.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen c.q. het uitgevoerde werk weigert af te nemen, is hij verplicht de door Meubelstoffeerderij Jan Bakker reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkte of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Meubelstoffeerderij Jan Bakker gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Meubelstoffeerderij Jan Bakker als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Meubelstoffeerderij Jan Bakker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

9.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Meubelstoffeerderij Jan Bakker zich alle rechten voor volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Meubelstoffeerderij Jan Bakker aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buiten gewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of (op)geleverd;
g. Verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak;

11.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Meubelstoffeerderij Jan Bakker of van hen, die door Meubelstoffeerderij Jan Bakker te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

11.3. Meubelstoffeerderij Jan Bakker zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12: Garantie

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 13: Materialen

13.1. Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

13.2. De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hemzelf te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Meubelstoffeerderij Jan Bakker tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

13.3. Ondergeschikte veranderingen ( bijvoorbeeld kleine model veranderingen)van of aan de door Meubelstoffeerderij Jan Bakker doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14: Leverantie

Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de (op)levering van de goederen of de (op)levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen.
a. Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de (op)leveringen moeten geschieden zodanig is, dat de beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
b. Dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waarde aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
c. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Meubelstoffeerderij Jan Bakker komt vast te staan;
d. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht,verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.
De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15: Reclame

15.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Meubelstoffeerderij Jan Bakker terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Meubelstoffeerderij Jan Bakker wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijk verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.3 Indien de reclame naar het oordeel van Meubelstoffeerderij Jan Bakker juist is, zal Meubelstoffeerderij Jan Bakker hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, het zij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16: Meer en minder werk

16.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16.2. De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Meubelstoffeerderij Jan Bakker op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16.3. Door Meubelstoffeerderij Jan Bakker te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Meubelstoffeerderij Jan Bakker om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Meubelstoffeerderij Jan Bakker gewenste tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 18: Wijziging van de opdracht

18.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

18.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Meubelstoffeerderij Jan Bakker ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

18.3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Meubelstoffeerderij Jan Bakker buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 19: Overmacht

19.1. Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Meubelstoffeerderij Jan Bakker of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Meubelstoffeerderij Jan Bakker, ex en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Meubelstoffeerderij Jan Bakker, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijk omstandigheden meebrengen, leveren voor Meubelstoffeerderij Jan Bakker overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

20.1. Zolang Meubelstoffeerderij Jan Bakker geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Meubelstoffeerderij Jan Bakker.

20.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

20.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21: Wanprestatie en ontbinding

21.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Meubelstoffeerderij Jan Bakker ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontboden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21.2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Meubelstoffeerderij Jan Bakker heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21.3. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Meubelstoffeerderij Jan Bakker reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Meubelstoffeerderij Jan Bakker op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22: Betaling

22.1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijnen door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22.3. Meubelstoffeerderij Jan Bakker is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22.4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

22.5. Uit het enkele feit dat Meubelstoffeerderij Jan Bakker zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Op alle door Meubelstoffeerderij Jan Bakker gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Meubelstoffeerderij Jan Bakker, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.